Brassica oleracea var. capitata

Noms populars, en català: col de cabdell. en castellà: repollo, col, berza.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació