Mongeta Carolina (Vallès Oriental)

Espècie: Phaseolus vulgaris (fesol, mongetera).
Comarca: Vallès Oriental / Barcelona / Cataluña.
Vigència: .

Sembra o plantació
Maneig del sòl i desherbat
Poda i emparrat
Abonat i reg
Plagues i malalties
Collita i conservació
Propagació, selecció i millora
Atres activitats de maneig
Comercialització