Carabassa de torrar (Gandía)

Espècie: Cucurbita maxima (carabassera de bou).
Comarca: Gandía / Valencia/València / Comunitat Valenciana.
Vigència: .

Sembra o plantació
Maneig del sòl i desherbat
Poda i emparrat
Abonat i reg
Plagues i malalties
Collita i conservació
Propagació, selecció i millora
Atres activitats de maneig
Comercialització