Lablab purpureus

Nombres populares, en castellano: fríjol flamenco (Valencia, zona castellanoparlante). en catalán: fesol falmenc, fesol de motor, fesol d'ungla, fesol d'ungleta (Valencia), orella de burro (Rafelguaraf).

Recolección
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Es cull la bajoca molt tendra. Si es fa encavant, la bajoca costa molt d’arrancar de la mata, millor collirla amb tisores o amb la navalla de podar”

[Se recolecta cuando la legumbre está muy tierna. Si se hace más tarde, cuesta mucho de arrancar de la mata, mejor recolectarla con tijeras o con la navaja de podar]
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Cultivo
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“D’un any a l’altre no cal colgar la llavor, de les que cauen a terra elles ja es crien. Però si no, cal guardar-se unes poques que es deixen madurar a la mata l’any anterior. Abans de sembrar-la, el fesolet cal ficar-lo en aigua un o dos dies, hasta que s’ha unflat. Per plantar-la, millor cara a l’estiu, allà al maig o juny. Si es planta abans, fa flor i bajoca més tempranera, al setembre, quan més se la mengen els cucs. Plantant-la tard, ella fa la flor a la tardor, a octubre i novembre, quan ja n’hi ha menys cucs. Els cucs van a soles al gra. Són molt menudius, cada cuc va a un gra distint. No molesta per menjar-se la bajoca, quan s’obri se lleven les llavors verds roïnes i ja está.”

[De un año al otro no hay que sembrar la semilla, de las que caen al suelo ellas ya se crían. Pero si no, hay que guardar unas pocas que se dejan madurar en la mata el año anterior. Antes de sembrar la semilla hay que dejarla en agua uno o dos días, hasta que está hinchada. Para plantarla, mejor cara en verano, allá en mayo o junio. Si se planta antes, hace flor y legumbre más tempranera, en septiembre, cuando más se la comen las orugas. Plantándola tarde, ella hace la flor en otoño, a octubre y noviembre, cuando ya hay menos oruga. Las orugas van solo a la semilla. Son muy pequeñas, cada oruga va a una judía. No molestan para comerse la vaina, cuando se abre se quitan las semillas verdes malas y ya está]
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Cal fer un clot fondo com d’un pam per a colgar el fesol, sobre terra bona, al costat de les sèquies o prop de l’aigua. No cal adobar la terra si ja és bona. Però, si es cultiva de novella, cal ficar fem madur al clot un temps abans i mesclar-lo amb la terra. De tota manera si es deixa morir la mata d’un any a l’altre, de la llavor en terra també ixen, sense haver de colgar-les. Que la terra siga negra, de tarquim o molt adobada de molts anys. Si té arena, millor encara- És una planta molt senyoreta, no creix bé al terra dura. La llavor s’ha de colgar a la voreta de l’hort, prop de la séquia o del motor de rec, on puga enramar-se i tinga l’aigua prop. Si no té puesto per fer-ho, cal fer-li un encanyís, com a les tomaqueres, però més fort, perquè la mata es fa molt gran i pesa molt.”

[Hay que hacer un hoyo hondo como de un palmo para cubrir la judía, sobre tierra buena, junto a las acequias o cerca del agua. No hace falta abonar el suelo si ya es bueno. Pero si se cultiva por primera vez, hay que añadir estiércol maduro al hoyo, mezclándolo con la tierra. De todos modos, si se deja morir la mata de un año al otro, de la semilla en tierra también salen, sin tener que sembrarlas. La tierra ha de ser negra, de lodo de acequia o muy abonada de muchos años. Si tiene arena, mejor. Es una planta muy señorita, no crece bien en el suelo duro. La semilla se tiene que sembrar en el borde del huerto, cerca de la acequia o del motor de riego, donde pueda enramarse y tenga el agua cerca. Si no tiene sitio para hacerlo, hay que hacerle uno encañado, como las tomateras, pero más fuerte, porque la mata se hace muy grande y pesa mucho]
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Es té que ruixar quan es colga la llavor, i uns dies després, hasta que surt de terra la mata amb les fulletes. Primer són dos grans, com si foren corets. Després ja ixen les bones, amb tres fulletes. No cal guiar-la sobre les canyetes, ella a soles s’enfila i s’enrama. Tampoc cal podar-la.”

[Se tiene que regar cuando se siembra la semilla, y unos días después, hasta que sale de tierra la mata con las hojas. Primero son dos grandes, como si fueran corazones. Después ya salen las buenas, con tres hojuelas. No hay que dirigirla sobre las cañas, ella sola trepa y se enrama. Tampoco hay que podarla.]
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Otras actividades de manejo
Comercialización
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Si la trobes al mercat és perquè els verdulers són llauradors i l’han collida al seu camp. És igual que quan trobes la carabasseta de pera del terreny, sols la ven el qui la cria”
[Si la encuentas en el mercado es porque los verduleros són agricultores i la han recogido en su campo. Es igual que cuando encuentras el sayote del terreno, solo lo vende quien lo cría]
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Mapa

Por tipo de información: Cultivo (7) Recolección (1) Comercialización (1)

Por comunidades autónomas: Comunitat Valenciana (7) Andalucía (2)

Por provincias: Valencia/València (7) Huelva (1) Málaga (1)

Por comarcas: Huerta de Valencia (7) Sierra (1) Centro-Sur o Guadalorce (1)

Enlace para filtrar la información que se muestra en el mapa para esta ficha.